Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oostvoorne
 
 
PGO Nieuwsbrief 2015 - 17 januari
Dienst zondag 18 januari – Dienst van Schrift & Tafel, aanvang 10 uur
Voorganger is ds. Nita v.d. Horst.
Organist is Marco ‘t Hart
Liturgie
 

Doel collectes - zondag 18 januari 2015

1e Collecte
Ondersteuning van het Oecumene-werk.
De Protestantse Kerk gelooft in de kracht van ontmoetingen tussen geloofsgemeenschappen, omdat dat kansen biedt om van elkaar te leren. In de ontmoeting zoeken we naar gezamenlijkheid en leren we van de verschillen. Zo'n ontmoeting krijgt nog een extra dimensie wanneer het plaats vindt met broeder en zusters die hun land van herkomst hebben verlaten en in Nederland een nieuw bestaan opbouwen. In ons land zijn honderdduizenden emigrantengemeenschappen die samenkomen in meer dan duizend Internationale kerken en migrantenkerken. De landelijke vereniging van deze kerken is SKIN, Samen Kerk in Nederland.  Sinds 1997 fungeert SKIN onder andere als bruggenbouwer tussen autochtone en allochtone christenen.
Voor dat doel is deze collecte bestemd. 

Avondmaalsproject 2015: Stichting La Vecina in Cartagena (Colombia)
Elk jaar wordt om en om voor een binnenlands en een buitenland project gekozen. In 2014 was het binnenland aan de beurt: de ‘om de hoek gelegen’ zorgboerderij Op Aarde. Dit project is nu afgesloten en het ligt in de bedoeling dat het bijeen gecollecteerde  bedrag (wellicht afgerond door de diaconie) in de dienst van 8 februari a.s. aan de zorgboerderij wordt aangeboden.
Ondertussen heeft de diaconie een nieuw project gevonden: de stichting La Vecina in Cartagena (Colombia).
Stichting La Vecina helpt kansarme kinderen in de Colombiaanse stad Cartagena met onderwijs en opvang. Zodat ze écht een toekomst hebben.
Stichting La Vecina is in 2005 opgericht om een positieve bijdrage te leveren aan de levensomstandigheden van kansarme kinderen in de Cartagena. De stichting zorgt voor de financiële middelen die nodig zijn voor de verwezenlijking van de uitvoering van de projecten die zij aangaat met haar Colombiaanse partnerorganisatie Fundación La Vecina. In eerste instantie had dit betrekking op de realisatie van een basisschoolprogramma dat -met klasjes van maximaal 15 kinderen- specifiek is gericht op kansarme kinderen met een leerachterstand. Door de jaren heen heeft de stichting haar hulp kunnen uitbreiden en heeft zij ook psychosociale ondersteuning, medische ondersteuning en ouderondersteuning kunnen geven.
La Vecina (dat buurvrouw betekent) stelt zich ten doel een positieve bijdrage te leveren aan de levensomstandigheden van kansarme kinderen in Cartagena. La Vecina wil hen uitzicht bieden op een kansrijke toekomst.
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
- het stimuleren van lokale initiatieven die hulp of steun bieden aan kansarme kinderen door het verstrekken van financiële middelen of hulpgoederen;
- het ontplooien van eigen initiatieven ter plekke, zoals:
         * het opzetten van een basisschool in Cartagena;
         * het versterken van de psychologische en sociale ontwikkeling en het       welzijn van kansarme kinderen, bijvoorbeeld door het organiseren van       creatieve, muzikale of sportieve activiteiten;
- het creëren van bewustzijn en genereren van steun voor de problematiek van kansarme kinderen in Colombia.
De missie van La Vecina is het bieden van een betere toekomst aan de kinderen in de marginale wijk van La Boquilla in Cartagena door het bieden van kwaliteitsonderwijs. Zij doet dit door educatie op integraal niveau, gericht op persoonlijke ontwikkeling, het verhogen van de capaciteiten op zowel fysiek, intellectueel, cultureel en moreel vlak. Door het onderwijs te combineren met buurtactiviteiten gericht op het verbeteren van de omgeving van het kind, wil de stichting La Vecina zich in zo breed mogelijke zin inzetten voor de ontwikkeling van het kind. Het potentieel van het kind kan slechts volledig tot bloei komen door een integrale aanpak.
De visie: Stichting La Vecina is een organisatie die basisonderwijs biedt aan kinderen uit gezinnen met de laagste inkomens. Naast basisonderwijs realiseert zij activiteiten die gericht zijn op de verbetering van het welzijn van het kind en waarbij de rechten van het kind centraal staan. De stichting wil steeds meer nadruk leggen op buurtactiviteiten die zijn gericht op de verbetering van de omgeving van het kind, hetgeen een directe weerslag heeft op het welzijn en de ontwikkeling van het kind. La Vecina heeft de ambitie zich hierin te ontwikkelen tot een toonaangevende organisatie in de marginale wijken van Cartagena. Daartoe werkt La Vecina samen met lokale organisaties en overheidsdiensten die de rechten van kinderen ook centraal hebben staan.
Voor meer informatie: Beleidsplan 2014-2015 La Vecina-final
De stichting La Vecina kent binnen haar algemene doelstelling zogenaamde speciale projecten. De diaconie treedt in overleg met de stichting om zo’n speciaal project te steunen. Dat laat de diaconie u nog weten.
 
Kortom: dit avondmaalsproject heeft uw steun en ruimhartige gaven het komend jaar weer hard nodig!
 

Tienerkerk - 10 uur
Zondag is er weer tienerkerk, Het thema van deze dienst is : God heeft veel gezichten.


De Herberg is zondagmiddag geopend!
Vanaf 15.00 uur is de Herberg geopend en staat de koffie en thee voor u klaar.
Deze zondag staat in het teken van de wisselende seizoenen. Karin van der Woerdt maakt ieder seizoen een seizoenstafel en komt daar iets over vertellen en laten zien. U bent van harte welkom!
Annie van Maanen en Liesbeth van Wijnen
 

Zondag 25 januari  - Doopdienst
Voorganger is ds. Nita v.d. Horst, aanvang 10:00 uur
In deze dienst wordt Imme de Snoo gedoopt, dochter van Ana en Arno de Snoo.
 

Visitatie aan onze gemeente op 22 januari a.s.
De kerkenraad heeft bericht ontvangen dat op 22 januari a.s. onze gemeente zal worden bezocht door twee visitatoren, te weten ds. G.A.V. Fröberg en oud-diaken mevr. C.J. Dam.
Visitatie is het pastoralen bezoek dat de kerk vanuit de regio eens in de vier jaar aan de plaatselijke gemeente brengt. Het doel daarvan is te informeren naar het geestelijk leven van de gemeente en indien mogelijk mee te denken in eventuele problemen, kortom: de gemeente te stimuleren en te bemoedigen. De visitatoren brengen een bezoek aan de kerkenraad. Maar ook voor gemeenteleden is er gelegenheid om de visitatoren te spreken. Dit kan op 22 januari 2015 van 19.30 tot 20.00 uur in de bovenzaal van de consistorie. U kunt uw vragen en/of opmerkingen eventueel ook vooraf per e-mail melden aan de visitatoren (ds. Fröberg: predikant@ambachtoost.nl ; mw. Dam: c.dam100@upcmail.nl) Visitatie wordt nogal eens in verband gebracht met conflicten en moeilijkheden. Dit verband is niet juist. Het is wel zo, dat indien u bepaalde klachten of grieven hebt jegens bepaalde zaken of personen, u de gelegenheid hebt deze vertrouwelijk uit te spreken bij de visitatoren. Maar u mag ook anderszins zorgen en vreugden met hen komen delen.
Het zal duidelijk zijn dat er geen tijd is voor een lang gesprek: het is dus goed om tevoren te bedenken wat u wilt gaan zeggen.
 

“Verbeelden en Ontmoeten”
Op zaterdag 24 januari 2015, tussen 9.30 uur en 12.30 uur is de Dorpskerk een plaats van ontmoeting waarbij onze bloemschikgroep de symbolische schikkingen tentoonstelt voor de veertigdagentijd en Pasen. Deze ochtend staat in het teken van “Verbeelden en Ontmoeten”.
De nieuwe brochure, uitgegeven door de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) met de schikkingen voor deze periode zal op deze dag beschikbaar zijn.
Om het geheel een wat breder karakter te geven worden Teun Rijsdijk met eigengemaakte ansichtkaarten en de theologische uitgeverij Narratio ook uitgenodigd.
Bij de bloemschikgroep in Oostvoorne groeide de wens om deze dag te organiseren en de inspiratie gaande te houden, de schikkingen te tonen en leden van vele gemeenten in de regio de mogelijkheid te bieden elkaar te ontmoeten en te bezielen.
Uiteraard is de toegang vrij maar als u een bijdrage aan de uitgang wilt geven
als tegemoetkoming in de onkosten, kunnen deze dagen in de toekomst opnieuw
georganiseerd worden. U bent van harte welkom op 24 januari 2015!
U kunt ook informatie en uitnodiging Verbeelden en Ontmoeten in Oostvoorne op de website van de PKN vinden: www.protestantsekerk.nl
Voor vragen: Adri Nuijten, 0181-773144


Zincafé 2014-2015: Ethiek in de gezondheidszorg
Op dinsdag 27 januari a,s, staat de derde bijeenkomst van het Zincafé gepland, om 19.30 u in de consistorie van de Dorpskerk.
We ronden dan de bespreking van de casuïstiek aan het begin van de zwangerschap af. Na de pauze maken we een begin met de bespreking van vragen aan het einde van het leven. Het gaat dan vooral om palliatieve sedatie en euthanasie.
Als je aan de vorige bijeenkomsten niet hebt kunnen deelnemen maar graag wil komen op 27 januari a.s. ben je hartelijk welkom; geef je dan op, uiterlijk 25 januari bij:
Ad Nuijten, (adnuijten@me.com) - tel. (0181) 773144
 

Zegeltjes sparen voor een boodschappenpakket bij de Emté.
In Oostvoorne is de Emté met haar jaarlijkse nieuwjaarsactie gestart. De actie houdt in, dat wanneer men 40 zegeltjes gespaard heeft  de kaart vol is. Met een volle kaart kan men in de winkel een gratis boodschappenpakket ter waarde van ruim € 50,00 afhalen. Het is vaak moeilijk om de kaart vol te krijgen of de zegeltjes verdwijnen in een keukenla.

Jammer!

Als we met velen de zegeltjes verzamelen, kunnen we veel mensen met een pakket blij maken.
De diaconie en het pastoraat zullen zorg dragen dat de pakketten op een juiste plaats terecht komen. Achter in de kerk staat vanaf a.s. zondag een rode doos, herkenbaar aan de afbeelding van een pakket. U kunt de zegeltjes of halfvolle kaarten in de doos deponeren.
 
Doen!
 
Met hartelijke dank!
Initiatiefnemer: Nelleke de Ridder
 

40 dagentijdkalender “Open je handen”.
Het is dit jaar niet gelukt om een eigen 40 dagentijd kalender uit te geven. U krijgt bij het kerkblad januari/februari de 40 dagentijdkalender van PKN Nederland die aansluit bij het thema “Open je handen”. In deze tijd van inkeer, bezinning en gebed staan we stil bij het lijden van Jezus én bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg.
Indien u geen prijs stelt op de kalender kunt u deze aan iemand anders geven die er wel prijs op stelt. Als u niemand weet, wilt u dan de moeite nemen het pastoraat op de hoogte te brengen.
Wij zorgen er dan voor dat de kalender alsnog een goede bestemming krijgt.
Heeft u geen abonnement op het kerkblad maar wilt u wel de kalender ontvangen horen we het graag van u. Spreek iemand aan van het pastoraal team. (ds. Nita, Mildred Hartog of Liesbeth van Wijnen).

 

Gemeentereis na Pasen 2015
(In overleg vanaf woensdag 8 april - woensdag 15 april).
Hugenoten en andere ketters in Frankrijk
Het is de bedoeling om een week in de Cevennes te verblijven, waar de opstand van de Hugenoten begon.

Daar is de geschiedenis weergegeven in Le musée du Desert.

Ook zijn de grotten van Trabuc te bezichtigen, waar de Hugenoten zich terugtrokken tegen de moordende aanslagen van het leger van de Franse koning en de katholieke kerk.

Veel Hugenoten zijn via Wallonië en Belgische steden als Gent, Antwerpen, Brugge naar de Nederlanden gevlucht, nadat de 17 provinciën zijn gescheiden en de zuidelijke Nederlanden weer volop katholiek werden.
Veel namen uit Voorne-Putten en de andere eilanden verraden een Franse afkomst. Hugenoten hebben een belangrijke invloed gehad op de ontwikkeling van de Nederlanden. Daarnaast willen we de prachtige oude stad Albi bezoeken, waar in vroeger eeuwen de Albigenzen hebben gewoond.
‘s Zondags bezoeken we de protestantse kerk van Anduze, alsof je in de Gereformeerde Kerk van Kampen bent.
Heeft u belangstelling of wilt u zich opgeven voor deze reis dan kunt u dit voor 25 januari a.s. bij
ds. Van der Horst kenbaar maken.
 
zie ook de informatie op onze website


Kerkblad
Het nieuwe kerkblad kunt u ook via onze site lezen / downloaden
Klik HIER om het kerkblad direct te downloaden
 
 
 

Dorpskerk
datum en tijdstip 21-08-2022 om 09:30 uur

ds. R. van Selm

meer details

 
Kerkdienst meekijken

meevieren of terugkijken
 
Overzicht kerkdiensten

Klik HIER voor het overzicht
 
Collectegeld overmaken?

Bijdrage overmaken voor de collecte? meer
 
Marijke's blog

Naar blog
 
Ons Kerkblad digitaal

Ons kerkblad!
 
Kringloopwinkel 'Het Vervolg'

 
Digitale nieuwsbrief

Voor aanmelden of downloaden PGO Nieuwsbrief klik hier.
 
Vraag, opmerking of idee?

Klik HIER meer
 
Bestellen van Collectebonnen

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.